Všeobecná pravidla výherních karet v mobilní aplikaci Cool Ticket

Pořadatelem a organizátorem soutěže je:

Cool Ticketing s.r.o.
IČ: 02387662
třída Karla IV. 468/18
500 02 Hradec Králové

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

 1. Uživatel mobilní aplikace Cool Ticket (dále jen „Účastník“), splní-li podmínky uvedené v těchto pravidlech, může získat výhru (dále jen „Výhra“), pokud na výherní kartě v aplikaci Cool Ticket odkryje potřebný počet výherních symbolů.
 2. Předmět výhry, potřebný počet výherních symbolů a počet pokusů ve hře je specifikován na každé výherní kartě v mobilní aplikaci Cool Ticket.
 3. Výhru v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Pořadatel neodpovídá za ztrátu s dodávkou výhry. Reklamace se na výhry nevztahují.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo výhru nepředat, pokud byl počet výher vložených do soutěže již vyčerpán ostatními uživateli.
 5. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí související s konáním soutěže.
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž a její pravidla kdykoliv změnit nebo zrušit, popř. změnit druh výher, a to bez jakékoliv náhrady a to uvedením této skutečnosti na www.facebook.com/coolticket.cz.
 7. Pořadatel si vyhrazuje právo kontrolovat dodržování pravidel soutěže technickými i administrativními nástroji. Bude-li zjištěna jakákoliv neoprávněná manipulace s výherní kartou, stává se tak karta neplatnou a případná výhra z ní nebude předána.
 8. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že Pořadatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech. Výherce bere na vědomí, že může být vyzván k pořízení fotografií pořadatelem, které budou sloužit pro PR aktivity pořadatele. Výherce se zavazuje vyvinout součinnost a dostavit se na dohodnuté místo pro pořízení fotodokumentace.
 9. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci a subdodavatelé Pořadatele. V případě, že se výhercem stane taková osoba, cena se takovému výherci neodevzdá.
 10. Vyplněním emailové adresy souhlasí soutěžící s jejím zpracováním pro obchodní a marketingové účely.
 11. Pořadatel prohlašuje, že není odpovědný za chyby způsobené při elektronické komunikaci.
 12. Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojenou s účastí v soutěžní kampani.
 13. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 14. 4. 2017.
 14. Veškeré případné spory, které vyplývají z této soutěže nebo vzniklé v souvislosti s ní, řeší výhradně Pořadatel.
 15. Tato pravidla soutěže jsou k dispozici na webových stránkách Pořadatele a zároveň jsou uložena v písemné podobě v jeho sídle.